Apr
4
2:30 PM14:30

Periodiske afbrydelser i vandetilførsel lørdag d. 08 april 2017

Det er på lørdag vi renser filter i vandværk og der vil være vand hele dagen.
Det er kun når vi kobler om fra

kl 8 - 08.15

at det ville kunne mærkes og igen ved

13 tiden

når vi kobler tilbage så altså kun 2 korte afbrydelser.

Del gerne med nabo´en.

Har du spørgsmål eller vil hjælpe til, så henvend dig til Jan Lund, Formand i Gl. Skørping Vandværk. 

Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværks Bestyrelse.

View Event →
Mar
15
to Mar 30

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Vi kalder til General forsamling

D. 29.03.2017 kl. 19.00*

I butikken i Gl. Skørping, traditionen tro.

*Spisning starter kl. 18.30


Vi skal selvfølgelig gennemgå det vi plejer (se dagsordnen herunder) på vores Generalforsamling. Men vi har også arbejdet med at få orden på vores selskabsform og vedtægter. Selskabsformen bør være så fordelagtig og risikobegrænset, som muligt, for alle medlemmer af Gl. Skørping Vandværk. Vi har konkluderet, at det vil være bedst for alle, at vi omlægger vores I/S til et a.m.b.a.

Da I/S selskabsformen bla. indebærer husstandene som er med i vores vandværk, hæfter personligt for vores vandværk rent økonomisk, mener vi det vil være fordelagtigt at omlægge vores vandværk til a.m.b.a. Hvorfor vi vil præsentere disse a.m.b.a vedtægter til en afstemning. Så du kan forberede dig ved at klikke læse vedtægterne igennem inden, se dem herunder. 

For at få denne selskabsform, skal vi bruge så mange medlemmer som muligt - så møde talstærkt op og hjælp os med en effektiv process. 


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Gennemgang af regnskabet
 4. Takstblad 2017
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisor
 7. Renovering af vandledning.
 8. Diverse omkring 
  1. Vedtægter: a.m.b.a vedtægter til afstemning
  2. Ny vandmåler på brønden
  3. Filterrensning: Jes og Esben er på sagen. Dato ikke fastsat
  4. Vandprøver: Vi har ingen påtaler eller alamerende problemer. 
 9. Eventuelt.

Find udkast til a.m.b.a vedtægterne her


Vi glæder os til at se jer og håber inderligt I vil møde talstærkt op!

Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

Jan, Tove & Camilla

View Event →
Aflysning af ekstraordinær generalforsamling!!!
Aug
31
to Sep 8

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling!!!

Aflysning af den ekstraordinære generalforsamling i Gl. Skørping Vandværk den 7. September 2016

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 7. september med reviderede vedtægter for vores I/S som eneste punkt, da der ikke fandtes et sæt entydige, daterede og underskrevne vedtægter.  

I et interessentskab hæfter alle deltagerne personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser. At man hæfter solidarisk betyder, at hver enkelt af interessenterne hæfter for al den gæld, som interessentskabet har. Også for de gældsforpligtelser som de øvrige interessenter ellers skulle have betalt. Derfor anbefaler Danske Vandværker, at man overgår til et Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Vi må erkende at de udsendte vedtægtsændringer for vores I/S fejlagtigt har fået elementer af Amba-selskabsformens hæftelsesregler skrevet ind, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vil for at lette hele proceduren på næste ordinære generalforsamling 2017 stille forslag om, at vandværket overgår til et Amba og vil fremlægge et sæt vedtægter helt i overensstemmelse med Amba-selskabsformen. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Jan Lund, Tove Nilsson & Camilla Schulze

View Event →
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Aug
22
to Sep 8

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. nye vedtægter

Vi har, som lovet, til forårets generalforsamling, udarbejdet et sæt nye vedtægter. Disse vedtægter kan, iht. eksisterende vedtægter, kun godkendes på kommmende generalforsamling hvis 2/3 af vores I/S stemmer for. Hvorfor vi opfordrer til at næven tid, dato og situationen for hvem I nu måtte møde af relevante folk.

View Event →
Jun
27
8:00 PM20:00

Nye klagemulighed for private forbrugere

Klagemulighed for private forbrugere

Pr. 1. oktober 2015 får forbrugerne klageret, det skal vandværkerne informerer om – det gøres hermed.

I foråret 2015 vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager.

Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold. Det er et krav, at vandværket oplyser forbrugerne om muligheden for at klage.

Danske Vandværker har været i dialog med Energistyrelsen om, hvad der skal til, for at vandværket lever op til de nye klageregler. Vandværker skal informere forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober.

Styrelsen har formuleret en tekst, som vandværkerne kan skrive ind i deres regulativ.

Energistyrelsen skriver, at med denne formulering skrevet ind i vandværkets regulativ, vil vandværket leve op til lovkravene. Energistyrelsen har vurderet, at ændringen i vandværkets regulativ ikke kræver en godkendelse hos kommunen, da der alene er tale om oplysninger om forbrugerens rettigheder.

Danske Vandværker har bedt Energistyrelsen om at orientere Kommunernes Landsforening, så kommunerne er opmærksomme og der ikke opstår tvivl om ændringen kræver en ny godkendelse.

Energistyrelsen foreslår ny tekst til vandværkets regulativ. Foreslået ny tekst på grundlag af forbrugerklagelovens § 4: Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for stør-relsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk. Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, Naturstyrelsen, 2014: Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

Gl. Skørping Vandværk er medlem af og dækket af Fællesregulativet som omfatter størstedelen af de Almene Vandværker i Rebild Kommune.

View Event →
General- forsamling 2016 - Gl. Skørping Vandværk
Feb
11
to Mar 2

General- forsamling 2016 - Gl. Skørping Vandværk

Så indkaldes der til Generalforsamling i Gl. Skørping Vandværk. Det er vigtigt at du deltager da der bliver fortalt om vigtige tiltag, udfordringer og beslutninger vi står overfor. I og med vandværket er et I/S, som du er medejer af - har du både indflydelse og en interesse i at være involveret.


Generalforsamlingen afholdes

D. 01.03.2016 kl. 19.00 i Butikken

og vi byder selvfølgelig på snitter og drikkelse. 


DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
  1. Bestyrelsen har været på kursus i Budget og Regnskab:
   • Udarbejdelser af Anlægsbudget 2016
   • Udarbejdelser af Budget 2016
  2. Gennemgang af Regnskabsåret 2015
  3. Status på tilbagebetaling af Borgerlån/Gældsbeviser
  4. Takstblad 2016
 4. Indkomne forslag
 5. Ekstraordinært valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Renovering af vandledning
  1. Misvedligeholdelse af Projektplan 2015
  2. Projektplan 2016
 8. Diverse
  1. Vedtægter:
   1. Input til udarbejdelse af nye vedtægter.
   2. Ekstraordinær Generalforsamling i løbet af 2016 til gennemgang af nye Vedtægter
 9. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Gl. Skørping Vandværk

View Event →
Jul
1
to Jul 3

Der lukkes for vandet igen, fredag

Der lukkes for vandet igen på fredag d. 03.07.2015 fra kl. 08.00 til ca. kl. 13.00 så sørg for at have noget vand tappet inden da.

Der lukkes fordi gravearbejdet på Etape 2, Syrenvej, er påbegyndt og der - som oplyst på Generalforsamlingen - skal udskiftes rør.

View Event →
May
20
12:00 PM12:00

Så er resultaterne for årets første vandprøver færdige

Vi har fået resultaterne for årets første vandprøvetagning. 

I år er det pesticidekontrol og almindelig vandprøve på vandværket.

Det ser rigtig fint ud  - det ser faktisk så fint ud at der ikke er noget som helst at komme efter. 

Når Analyseinstituttet måler, er deres mindste værdi, de kan angive 0,01 og det er selvfølgeligt dejligt at det er den vi har aller flest af i resultaterne. 

Se dem her ->

Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

View Event →
May
6
7:00 PM19:00

General- forsamling 2015

Så er der tid til Vandværkets årlige Generelforsamling.

Dato: 06. maj 2015 kl. 19.00

Vi byder på snitter og øl/vand til mødet. Så vi glæder os til at se så stort fremmøde som muligt.

Som altid, sker der en masse bag kulissen. Det vi blandt andet vil vende på mødet er:

 • Regnskabsåret - som altid
 • Status på vandværket generelt - som altid
 • Status på vores udskiftning af vandrør
 • Nye tiltag herunder
   - Digital selv-aflæsning
   - Arbejdsdag i vandværket

Eftersom vandværket er en forening, ejet og drevet af indbyggerne i Gl. Skørping (læs mere om det her), har vi alle en interesse i driften af vandværket - derfor opfordrer vi fra Bestyrelsens side, alle der har mulighed, til at komme og være en aktiv del af årets møde.

 

Men kom gerne med emner I ønsker vi vender på Generalforsamlingen herinde eller send en mail. Så kan vi svare bedst muligt.

 

- Venlig hilsen 

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

Jan, Esben & Camilla

View Event →
May
4
12:30 PM12:30

Vandforlig: Næsten alle forbrugerejede vandværker slipper for administrativt bøvl

Glædesbarometret steg gevaldigt, da der i aftes endelig blev indgået politisk forlig om vandsektorloven.

Næsten alle forbrugerejede vandværker slipper nu for omkostningstunge regler og effektiviseringskrav, som de seneste 5 år har drevet vandpriserne i vejret.

Tilbage står skatteproblematikken, som politikerne vil finde en løsning på senest til efteråret. 
Politikerne nedsætter et udvalg, der skal analysere, hvordan vandværkerne kan beskattes på niveau med det, der blev lovet for 5 år siden.

”Den 29. april 2015 bliver de forbrugerejede vandværkers befrielsesdag. Næsten alle forbrugeejede vandværker kan nu se frem til forenklinger og afbureaukratisering - til gavn for forbrugerne”, siger Ole Wiil, landsformand i Danske vandværker – FVD.

Der er dog malurt i bægeret for forliget efterlader blot 10 forbrugerejede vandværker med et bureaukrati-monster, som de fortsat skal slås med.

”Det havde klædt politikerne at skære kirurgisk ind til benet og løfte alle forbrugerejede vandværker ud af lovens regulering”, siger Ole Wiil og fortsætter:

”Det giver slet ikke mening at opretholde så stort et bureaukrati for så få vandværker. Vi leverer vand til mere end halvdelen af danskerne og gør det særdeles effektivt. Det underbygges af, at politikerne forventer at effektivisere for 1,3 milliarder kroner i hele vandsektoren, mens der skal blot hentes 90 millioner kroner hos de forbrugerejede vandværker”.

Alt i alt kan vi med glæde konstatere, at politikerne har lyttet til de forbrugerejede vandværkers budskaber, som vi har forelagt dem. Det skal vi være glade for, og vi skal være stolte af resultatet.

Men Danske Vandværker – FVD vil fastholde dialogen med politikerne og hjælpe dem, hvor vi kan i implementeringsfasen, da der en række forhold, som skal færdigforhandles.

Yderligere information
Ole Wiil, landsformand, mobil 21 75 72 44
Allan Weirup, direktør, mobil 40 20 92 42

Danske vandværker – FVD – er brancheforening for landets ca. 2.000 forbrugerejede vandværker, der forsyner omkring halvdelen af danskerne med vand.

Læs hele aftaleteksten

 

- Læs pressemeddelsen fra FVD.dk: http://fvd.dk/nyt-og-presse/nyt-fra-fvd/vandforlig-naesten-alle-forbrugerejede-vandvaerker-slipper-for-administrativt-boevl.aspx

 

View Event →
Feb
25
8:30 AM08:30

Der lukkes for vandet her til morgen

Der vil blive lukket for vandet her til morgen, fra kl. 08.20 og en time frem. Vi har en ny opkobling til vores vandværk og i den forbindelse er der altså en hovedledning der skal lukkes ned. 

Men vi forventer at der er vand igen ca. kl. 09.30 senest.

 

Venlig hilsen 

Gl. Skørping Vandværk.

View Event →
Oct
1
2:30 PM14:30

Vandprøvetagning

Analytec Miljølaboratorium kommer d. 1. oktober 2014 og tager årets sidste obligatoriske vandprøvekontrol. Resultaterne bliver offentliggjort her på siden under dokumenter/vandprøver

 

- Venlig hilsen 

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

View Event →
Generalforsamling
May
26
7:00 PM19:00

Generalforsamling

Så er der tid til Vandværkets årlige Generelforsamling.

Der er sket mange ting i vores lille vandværk siden sidste år. Ud over den lange dag uden vand, grundet udfald i strømforsyningen - har vi igangsat en masse tiltag, som skal "fremtidssikre" vores gode vandværk. Blandt andet er vi gået igang med at udskifte de gamle vandrør. I har alle modtaget en ekstraopkrævning og det vil vi rigtig gerne fortælle Jer meget mere om på mødet

Eftersom vandværket er en forening, ejet og drevet af indbyggerne i Gl. Skørping, har vi alle en interesse i driften af vandværket - derfor opfordrer vi fra Bestyrelsens side alle, der har mulighed, til at komme og være en aktiv del af årets møde.

Vi slår en dagsorden op på Generalforsamlingen i god tid, men det er klart, vi skal vende udskiftningen af vandrørene. Vi leder også efter én der har lyst til at være en aktiv del af vandværkets Bestyrelse. 

Men kom gerne med emner I ønsker vi vender på Generalforsamlingen herinde eller send en mail. Så kan vi svare bedst muligt.

 

- Venlig hilsen 

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

View Event →
Feb
26
to Mar 14

Møde med Rebild Kommune - Takstblad

Det er ved at være noget tid siden vi har haft vores takstblad til godkendelse ved Rebild Kommune. 

Det hænger sådan sammen at hvergang man hæver betalingen pr. kubikmeter vand forbrugt, skal Kommunen godkende denne hævning af brugerbetalingen. Det skal de for at sikre der ikke bliver opkrævet for meget i brugerbetaling og et Vandværk pludselig begynder at ophobe penge. Det er nemlig ikke lovligt i en forening at stræbe efter overskud. Det skal bare være en forretning der kører rundt. Og for at en forretning der kører rundt, duer det jo heller ikke der er underskud. 

Derfor skal vi nu mødes med kommunen for at få godkendt vores opkrævning for 2014 bliver hævet med 0,50 ører pr. kubikmeter. Ved at gøre det, kommer vi op op minimumsgrænsen for pris pr. kubikmeter.  Det vil sige vi lige nu ligger 0,50 ører pr. kubikmeter under minimumsgrænsen ... Det er selvfølgelig ikke så godt for vores gode lille vandværk. For vi er interesseret i at vandværket kan køre rundt.

Så ultimo 2014 aflæser vi som altid vores målere - og så beregner vi beløbene ud fra den nye takstpris. Som vi stadig formår at holde så langt nede som muligt.

- Venlig hilsen & rigtig god dag.

 

Gl. Skørpings Vandværksbestyrelse
 

View Event →
Feb
14
10:30 AM10:30

Vi er påbegyndt udskiftning af vandrør

Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed at vores vandrør i byen har tjent os godt. Men vi må se i øjnene at der er en grænse for hvor længe de gamle vandrør kan opfylde vores behov. 

Da det viser sig vandtrykket nogen steder i byen er så dårligt, at man næsten ikke kan fylde et glas op - må vi erkende tiden er kommet til udskiftning.

Så vi er gået igang med at udskifte de gamle vandrør.

Da vi jo lige har fået det flotte nye asfalt, som både ser pænt ud og gør køreturen gennem byen, det mere behagelig, har der lige været lidt spekulationer om hvordan vi skulle gribe det an.

Kommunen gjorde klart at vi ikke måtte grave i, eller bryde overfladen på den nyanlagte vej i de kommende 3- 5 år efter færdiggørelsen. Men vi har heldigvis fundet ud af hvordan vi kan udskifte vandrørene uden af skade den nye flotte vej.

Men det er klart, der er omkostninger forbundet med så stort et grave og udskiftningsarbejde - og derfor er vi nød til at pålægge alle os brugere et årligt reparationsgebyr på 2.500 kr. incl moms indtil arbejdet er fuldført. 

Vi er i færd med at udarbejde en visuel plan, så vi kan illustrere og beregne forløbet mere nøjagtigt, for alle os, der er brugere af Gl. Skørping Vandværk. 

Det vil vi have klar til Generalforsamlingen i April.

 

- Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

View Event →