Back to All Events

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. nye vedtægter

Vi har, som lovet, til forårets generalforsamling, udarbejdet et sæt nye vedtægter. Disse vedtægter kan, iht. eksisterende vedtægter, kun godkendes på kommmende generalforsamling hvis 2/3 af vores I/S stemmer for. Hvorfor vi opfordrer til at næven tid, dato og situationen for hvem I nu måtte møde af relevante folk.


Dato & Tid

Onsdag d. 07.09.2016 kl. 19.00-21.00
i Butikken.

Vi serverer selvfølgelig snitter, øl & vand, kage & kaffe.


Bestyrelsen har, med rigtig god assistance fra Kurt Thomsen, udarbejdet dette nyt sæt vedtægter. Det har vi fordi der har hersket en del tvivl omkring eksisterende vedtægter. Det var nu også på tide at få udarbejdet et nyt sæt. Vi sender dem med, i denne indbydelse, til den ekstraordinære generalforsamling. Læs dem herunder. Nu har I en mulighed for at gennemgå dem og er bedre rustet til en effektiv afstemning d. 07.09.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle!
Husk at nævne det for hvem som måtte være relevant.


Forslag til nye og tidsvarende 

Vedtægter for Gl. Skørping Vandværk 

§1

Selskabet, der er stiftet 1895, er et I/S, hvis navn er Gl. Skørping Vandværk I/S
Selskabet har hjemsted i Rebild Kommune.

 

§2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

§4 Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse informeres om vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 

§5 Medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendom-men overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningslednin-gen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkost-ninger afholdes af medlemmet.

§7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændig-heder ikke kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dags-orden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsen senest d. 15. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte fælgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er)
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med simpelt flertal uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis to og ét medlem.
Herudover er hvert år valgt en suppleant. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valg-periode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand, kasserer og sekretær). Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til vedtagelsen af den daglige drift ansætte fornø-dent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsreferat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. En evt. overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen evt. antaget revisor..
Årsregnskabet underskrives af revisor(erne) og bestyrelsen.

§13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

En opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§14 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen d.d. og underskrifter.